Sagoholiczka19

23 teksty – auto­rem jest Sa­goho­liczka19.

Niekiedy wy­mow­ne mil­cze­nie by­wa naj­bar­dziej do­sadną formą przekazu. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 26 września 2012, 14:24

W cza­sach, gdy każdy chce zabłysnąć, sza­lenie łat­wo zos­tać spa­dającą gwiazdą. Naj­trud­niej - stać się czyimś Słońcem. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 września 2012, 16:55

Dob­rze jest wie­dzieć, kiedy się odez­wać. Jeszcze le­piej - kiedy zamilknąć. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 września 2012, 20:27

De­finic­ja kra­somówcy: za dużo ga­da, za mało mówi. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 września 2012, 17:27

Szy­der­stwo - śmiech pokonanych. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 30 sierpnia 2012, 11:38

Życie w "dob­rych" cza­sach nie stoi na przeszkodzie ocze­kiwa­niu lep­sze­go jutra. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 lipca 2012, 07:18

Praw­do­podob­nie długot­rwała sa­mot­ność jest sta­nem pa­tolo­gicznym. Na­wet w świecie ma­terii – lep­szy elek­tron spa­rowa­ny niż wolny... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 lipca 2012, 19:10

Niecier­pli­wość nie popłaca. Tyg­rys, który zbyt szyb­ko rzu­ca się na ofiarę często chodzi głodny. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 czerwca 2012, 12:20

"Le­piej krótko, a dob­rze, niż długo, a miernie”.
Ig­na­cy Kra­sic­ki - Słowik i Szczygieł 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 25 czerwca 2012, 08:19

Dob­re dłużej się pa­mięta, ale złe – łat­wiej się przypomina.
Władysław Grzeszczyk Pa­rada paradoksów 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 czerwca 2012, 14:03

Sagoholiczka19

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sagoholiczka19

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność